MFT SAVUNMA VE HAVACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI,

İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

POLİTİKASI

İşbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası’ nın (Bundan sonra kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) amacı MFT SAVUNMA tarafından sunulmakta olan her türlü hizmet kapsamında elde edilen ve/veya varsa üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

MFT SAVUNMA 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ulusal mevzuata uygun davranacağını ve bu çerçevede kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsediğini ve aynı doğrultuda kişisel verilerin işlenmesine yönelik her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini beyan eder.

Bu doğrultuda işbu Politika, kişisel verilerinizin, MFT SAVUNMA tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğine ve korunduğuna dair bilgi edinilmesi ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

I. TANIMLAR

Kanun ve işbu Politika ve Bilgilendirme metni uyarınca;

• Veri Sorumluları:

Şirket Unvanı: MFT SAVUNMA VE HAVACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Batı Sitesi Mah. 2307/2 Sok. Igt Turkey Blok No:9 Yenimahalle/Ankara

(Şirket işbu VERİ KORUMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME kapsamında “MFT SAVUNMA ” olarak anılacaktır.)

• “Kişisel Veri”: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

• “Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

• “Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

II. VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

MFT SAVUNMA aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için tarafınıza ait ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır. Kişisel verileriniz; “İşe Alım Sürecinde Adaydan Mail, Bizzat, İnternet Ortamından, İşe Giriş Evraklarıyla, Sgk Sistemi, İlgili Okul Müdürlükleri, Resmi Kurumlardan Gelen Yazışmalar, Sağlık Dosyası, Fotoğraf, Araç Takip Sistemi, Kamera Kayıtları, Kişiden Bizzat, Özlük Dosyası, Pano, İlan, VPN Yâda Destek Yazılımı İle Bağlanması veya Lokasyonda Çalışma Yapması, İnternet Giriş Kaydı, Firewall, Adli Makamlardan Gelen Tebligat, Sözleşme, Mail, Telefon, Fatura, Gider Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu Gibi Evraklardan Ve Cari Kart Bilgilerinden, İmza Sirküleri, Eğitim Katılım Formları, Raporlar, Sözlü, Kartvizit, Web Sitesi, Referanslardan” erişilmek

suretiyle toplanmaktadır. Verilerinizin yeni bir yöntemle toplanması halinde iş bu politika güncellenecektir.

III. VERİ VE VERİ KATEGORİLERİ

MFT SAVUNMA tarafından, sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu, aşağıda kişisel /özel nitelikli veri halinde sıralanmıştır.

 Kimlik verisi (Adı Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Durum, Uyruğu Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Aile Durum Bildirimi Formu, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ehliyet Fotokopisi, Src Belgesi, Ana Adı, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı Olunan İl, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Sicil Numarası, TC Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküsü, Sgk Numarası, İrsaliye Üzerinde Teslim Eden, Alan, Soyadı,)

 İletişim verisi (Adres, Telefon, E-Posta, İkametgah Belgesi)

 Özlük verisi (CV (Özgeçmiş), Geçmiş İş Yaşam Bilgileri, Eksik Gün Belgesi, İşkur Kayıt Belgesi, Başvuru Formu, Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Olduğuna Dair Belge, İş Başvuru Formu, İşe Giriş /Çıkış Bildirgesi, İşe Giriş/Çıkış Tarihi, İşe Giriş-Çıkış Kayıtları (PDKS)), Bordro, Puantaj Kayıtları, Disiplin Süreci Tutanakları, Meslek Kodu, Brüt Ücret, Çalışma Günü, Ücret Bilgisi, İlk Soyad, Prim, Çalışma Gün Sayısı, Eksik Gün Sayısı, Eksik Gün Nedeni, Meslek Kodu, Görev Unvanı, Sgk Hizmet Dökümü)

 Hukuki İşlem verisi (Çalışanın Toplam Borç Tutarı, İcra Dairesi ve Dosya No)

 Müşteri İşlem verisi (Fatura, Fatura Bilgisi, Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi)

 İşlem Güvenliği verisi (IP Bilgisi, Internet Giriş Kayıtları, Şifre, Parola)

 Finans verisi (İban, Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi)

 Mesleki Deneyim verisi (Diploma Fotokopisi, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri,

Sertifikalar, Eğitim Bilgisi, Mesleki Eğitim / Kurs / Seminer Katılım Belgeleri, SRC Belgesi, İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Türü ve Numarası, Yaptığı İşe Dair Mesleki Yeterlilik Belgesi, Eğitim Sertifikaları, Acil Durum Eğitim Sertifikası, Eğitim Durumu )

 Sağlık Bilgileri verisi ( Kan Grubu Kartı Veya Kan Grubunu Gösterir Belge, Sağlık Raporu, Tüm Sağlık Tetkik Sonuçları, İşe Giriş/Periyodik Muayene Formları, Sağlık Tetkikleri Kan Tetkikleri,

Akciğer Grafisi/Odiometri/SFT/EKG Hastalık Tanısı,)

 Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verisi (Adli Sabıka Kaydı)

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar verisi (Vesikalık, Fotoğraf, Ses Kaydı )

 Fiziksel Mekan Verisi ( Giriş-Çıkış Kamera Kayıtları, Ip Kamera Görüntüsü)

 Kılık Ve Kıyafet Verisi (Beden Bilgisi, Ayakkabı Numarası)

 Lokasyon Verisi (Lokasyon)

İşlenebilecektir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenecektir.

MFT SAVUNMA tarafından sunulan hizmetler kapsamında;

Toplanan verileriniz;

 Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

 Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

 Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

 Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

 İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

 İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

 Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

 Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi  Talep / şikayetlerin takibi edarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

V. KİŞİSEL VERİLER NEREDE DEPOLANIR VE İŞLENİR?

Kişisel Veriler, MFT SAVUNMA’ nın Elektronik, Fiziksel Ortamında, işbu Politika’ da yer alan amaçlarla ve Kurul tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Kişisel veriler ve bu kişisel veriler kullanılarak elde edilen yeni veriler MFT SAVUNMA tarafından;

“Bulut Bilişim Altyapısı, Sgk Ve Kolluk Kuvvetlerinin İşe Giriş Çıkış Bildirimi, SGK Ödemelerinin Eksiksiz Yapıldığına Dair, Çalışma İznin Alınması İçin Bildirim Yapılması, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele, Sgk Bildirgesi, Personel Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi İçin, Zorunlu Eğitim Başvuruları, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Kurumsal Eğitimler, Şirket Güvenliği İçin Giriş Çıkış Yapan Kişilerin Kayıt Altına Alınması, Resmi Kurum Ve Kişileri Bilgilendirme, Denetim Tutanağı İçin Veri Oluşturma, Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi Amacıyla Danışmanlık Desteği Almak, Çalışan Sgk Prim Ödemelerinde Devlet Teşviklerinden Yararlanılması Amacıyla E- Bildirgelerinin Teşvik Danışmanı İle Paylaşılması, Yapılan Etkinlik Veya Organizasyonun Duyurulması, Paylaşılması, Reklam, Etkinlik Rezervasyonu, Çalışan Kredi Başvurusu, Araç Kiralama, Seyahat İçin Otel Bilet Alımı, E-Postanın Bulut Bilişim Altyapısında Olması, BES Ödeme Talimatı, İspat, Tedarikçiyi Bilgilendirme, Yasal Yükümlülük Gereği İş Güvenliği Uzmanı İle Şirket Arasında Sözleşme Yapılabilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İşçi Sağlığı Ve Güvenliği, 4857, 6331, 5510 Sayılı Kanun Gereği İş Kazası Bildirimin Yapılması, Dışarıdan IT Teknik Destek Hizmeti Alınması, Hediye Gönderimi, Cirolama, Periyodik Muayeneler İçin Gerekli Tetkiklerin Anlaşmalı Laboratuvar Firmaları Tarafından Yaptırılması, Mesleki Hastalık Bildirimleri” 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukatlar, SMMM’ ye aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

 Veri sahibine yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması,

 MFT SAVUNMA ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;

 MFT SAVUNMA ’ nın tabi olduğu her türlü mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi;

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 Veri sahibinin muvafakat etmesi,

 Mevzuatta açıkça öngörülmesi

Halinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

VII. GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel veriler gizlidir ve “MFT SAVUNMA ” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “MFT SAVUNMA ” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ile kişilerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. İster çalışanlar, isterse diğer kişilerin “MFT SAVUNMA ” daki verileri gizlidir. Hiç kimse, sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında

kullanamaz.

VIII. VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARI:

Kanun’un 11 numaralı maddesi gereğince; MFT SAVUNMA’ ya başvurarak,

 Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

IX. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

MFT SAVUNMA; kişisel verileri, hizmetten en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayabilmek amacıyla işbu Politika’ da belirtilen şartlar çerçevesinde ve ilgili hizmetin mahiyetinden ve sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, MFT SAVUNMA doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Buna ilişkin detaylı bilgiye saklama ve imha politikasından erişebilirsiniz.

X. İLETİŞİM:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi;

 info@mfthavacılık.com adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu doldurulmasıyla

 Usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan “Batı Sitesi Mah. 2307/2 Sok. Igt Turkey Blok No:9 Yenimahalle/Ankara ” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak gönderilmesi veya bizzat teslim edilmesi

 Kişisel veri başvuru ile yanıt formunu veya usulüne uygun dilekçeyi info@mfthavacılık.com mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından MFT SAVUNMA ’ ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapılabilmektedir.

Bu konuda kapsamlı düzenleme MFT SAVUNMA Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü yapılmıştır.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

XI. VERİ KORUMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN TADİLİ:

İş bu politika 6 sayfadan ibaret olmakla MFT SAVUNMA işbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası hükümlerini ilgili kanunların gereklilikleri çerçevesince zaman zaman güncelleyebilir: Bu nedenle en güncel versiyona ulaşmak için, düzenli olarak www.mediaflytech.com adresini ziyaret etmenizi rica ederiz. Söz konusu güncellemeler yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.